Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Strzeleczkach informuje rolników, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminach:

  1. od 1 lutego do ostatniego dnia lutego – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia
  2. od 1 sierpnia  do 31 sierpnia - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1)             1-30 kwietnia (w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie),

2)             1-31 października (w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Stawka zwrotu na 2022 rok wynosi 1,00 zł. za 1 litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Oznacza to, że rolnik w 2022 roku na każdy 1 ha użytków rolnych maksymalnie może otrzymać 110 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

Najistotniejsza zmiana dotyczy hodowców bydła. Będą mogli ubiegać się, poza kwotą 110 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła.

Limit zwrotu będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent rolny posiadał w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1. Faktury Vat albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

2.Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym złożono wniosek – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy w Strzeleczkach w pok. 102 (podatki) tel. 77 4076671.

PDFWniosek o zwrot akcyzy -2019.pdf (192,57KB)

PDFoświadczenie.pdf (813,41KB)

DOCZESTAWIENIE FAKTUR.doc (42,00KB)