Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIX Sesja Rady Gminy Strzeleczki

 

Wykaz głosowań sesji
LIX Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku  LIX Sesji Rady Gminy (16:07)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Damian Nowak, Marek Kaliński, Adam Pientka, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Robota, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Anna Piecha, Manfred Suchy

Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr LVIII/23 z Sesji Rady Gminy w dniu 22.02.2023 r. (16:16)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Henryk Kostka, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Damian Nowak, Irena Galler, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie  między LVIII a LIX Sesją Rady Gminy. (16:16)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Marek Kaliński, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Damian Nowak, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Strzeleczki – projekt z dnia 08.03.2023 r. – Wójt Gminy. (16:19)

Wyniki imienne:
ZA(10):
Anna Piecha, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Damian Nowak, Hubert Kurpiela, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):
Adam Pientka, Irena Galler, Krzysztof Robota, Michał Jenek

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok – projekt z dnia 09.03.2023 r. – Skarbnik Gminy (16:23)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Irena Galler, Michał Jenek, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Marek Kaliński, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt z dnia 09.03.2023 r. – Skarbnik Gminy. (16:24)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Anna Piecha, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Adam Pientka, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Strzeleczki na 2023 rok – projekt z dnia 01.03.2023 r. – Przewodniczący Rady Gminy. (16:26)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uznania wniosku za zasługujący na uwzględnienie – projekt z dnia 22.02.2023 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (16:49)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Marek Kaliński, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Smolarni stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 01.03.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. (16:50)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Henryk Kostka, Adam Pientka, Irena Galler, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2023” – projekt z dnia 01.03.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. (16:52)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Irena Galler, Roman Wilczek, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Henryk Kostka, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – projekt z dnia 07.03.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju. (16:56)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Henryk Kostka, Michał Jenek, Marek Kaliński, Irena Galler, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Damian Nowak, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Włodzimierz Wolny

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 – projekt z dnia 07.03.2023 r. – Kierownik GOPS. (16:57)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Anna Piecha, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Damian Nowak, Irena Galler, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Marek Kaliński, Krzysztof Robota, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Manfred Suchy