Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIV Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
LIV Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku  LIV Sesji Rady Gminy (12:06)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Irena Galler, Damian Nowak, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nadzwyczajnej Nr LIII/22 w dniu 09.11.2022 r. (12:07)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Adam Pientka, Anna Piecha, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Irena Galler, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LII a LIV sesją. (12:08)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Roman Wilczek, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy, Damian Nowak, Anna Piecha

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad podjęciem  uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 15.11.2022 r. – Skarbnik Gminy. (12:11)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Damian Nowak, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Anna Piecha, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt z dnia 15.11.2022 r. – Skarbnik Gminy; (12:13)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Anna Piecha, Hubert Kurpiela, Damian Nowak, Adam Pientka, Irena Galler, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych – projekt z dnia 15.11.2022 r. – Skarbnik Gminy; (12:14)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kaliński, Roman Wilczek, Damian Nowak, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Irena Galler, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Adam Pientka, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości – projekt z dnia 16.11.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; (12:15)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Michał Jenek, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Damian Nowak, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Manfred Suchy, Anna Piecha, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki, a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 09.11.2022 r. – Kierownik GZEAS; (12:17)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Damian Nowak, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Manfred Suchy, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – projekt z dnia 15.11.2022 r. – Kierownik GZEAS. (12:18)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Małgorzata Nocoń, Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Irena Galler, Michał Jenek, Damian Nowak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kujawach stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 15.11.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości (12:20)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Kaliński, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum, Krzysztof Robota, Irena Galler, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Damian Nowak, Manfred Suchy, Adam Pientka, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Strzeleczki położonej w Kujawach - projekt z dnia 15.11.2022 r. - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości (12:22)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Damian Nowak, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Adam Pientka, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki” - projekt z dnia 22.11.2022 r. - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości (12:23)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Adam Pientka, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Irena Galler, Manfred Suchy, Roman Wilczek, Michał Jenek, Damian Nowak, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 – projekt z dnia 18.10.2022 r. – główny specjalista ds. promocji i rozwoju gminy; (12:26)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Roman Wilczek, Anna Piecha, Marek Kaliński, Adam Pientka, Irena Galler, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Damian Nowak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Henryk Kostka