Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Strzeleczkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Strzeleczki.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2012-01-05.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-09-14.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na BIP znajdują się linki, które przenoszą użytkownika na zewnętrzne serwery bez żadnej informacji.

Na BIP znajdują się dokumenty w postaci PDF, które są nieczytelne dla technologii wspomagających.

Filmy umieszczone na BIP nie posiadają transkrypcji.

Wynik analizy pod względem zgodności

Strzeleczki - audyt dostępności BIP.pdf - data dodania: 2020-10-29 00:00:00

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-08.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Łukasz Borsuk, sekretarz@strzeleczki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602 523 359 /77 407 66 60 wew. 106. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-364 Strzeleczki, Rynek 4
Tel.: +48774076660
Faks: +48774076661
E-mail:
Strona internetowa: strzeleczki.pl

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem Urzędu dostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku z możliwym wjazdem na wózku inwalidzkim, dostęp na parterze budynku do toalety przystosowanej dla niepełnosprawnych.
Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy wyłącznie na parterze obiektu na wezwanie dzwonkiem, możliwość pozostawienia podań, wniosków i innych pism w skrzynce pocztowej na zewnątrz budynku lub w kasie Urzędu, pełniącej funkcję biura podawczego.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoba, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy
w Strzeleczkach, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form :

  • e-mail na adres
  • faxem na nr 77 407 66 61 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej)
  • telefonicznie na nr 77 407 66 60
  • drogą pocztową.

W zgłoszeniu należy wskazać metodę komunikowania się.