Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki 299/2 z k.m. 7 w miejscowości Dobra - Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZELECZKI

Informacja dla stron postępowania zawiadomionych pismem GK III.6730.30.2.2020 r.
z dnia 11.08.2020 r. - Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 299/2 z k. m. 7 w miejscowości Dobra

Zgodnie z art. 7, 10 § 1, 36, 49 a i 77 w zw. z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Spółki: Gospodarka Solarna Sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Olafa Korgel, uzupełniony dnia 23.09.2020 r., zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na: Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 299/2 w miejscowości Dobra”, nawiązując do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania (nr pisma GK III.6730.30.2.2020 r. z dnia 11.08.2020 r. oraz obwieszczenia
nr GKIII.6730.30.4.2020 z dnia 21.09.2020 r.) informuje się, iż:

  1. zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Wójt Gminy Strzeleczki uzgodnił projekt decyzji dla ww. inwestycji z Starostą Krapkowickim, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Opolu, Marszałkiem Województwa Opolskiego oraz Ministrem Środowiska,
  2. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
    dla ww. inwestycji.

Zgodnie z art.10 KPA (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mają prawo do wglądu w akta sprawy, w tym do projektu decyzji, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (art. 73§ 1 KPA). Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
w Strzeleczkach, Rynek 4, w pokoju 207, II piętro, budynek A, w godzinach urzędowania.

Wnioski i uwagi strony postępowania mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki  - I piętro, pokój 114, budynek A, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po dniu ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

PDF12.GKIII.6730.30.12.2020-obwieszczenie.pdf (451,18KB)