Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. decyzji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej Dobra

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Strzeleczki

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1, 49 i 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia
się o zakończeniu postępowania dowodowego wszczętego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-110 Tarnów, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Rogalskiego, w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji:

BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA, PEHD, Dz 110 mm DO 63mm, DŁUGOŚCI OK 1970,0 mb, WRAZ Z PRZEJŚCIEM PRZEWIERTEM POD DNEM RZEKI ”BIAŁA”

Lokalizacja inwestycji:

obręb Dobra, działka nr: 230/1 z k. m. 7, 497/1 z k. m. 8, 846/2 z k. m. 1, 600, 786, 792, 793, 815, 845, 855, 601, 230/4 i 536 k. m. 10,

obręb Łowkowice, działka nr: 62/1 i 713/9 z k. m. 1

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4,
w pokoju 207, II piętro, budynek A, w godzinach urzędowania.

Wnioski i uwagi strony postępowania mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki - I piętro, pokój 114, budynek A, w terminie 7 dni licząc od pierwszego dnia po dniu dokonania się niniejszego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

PDFObwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania dot. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (573,84KB)