Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki

1.    Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Strzeleczki Nr XVI/92/12 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki”.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 15.11.2018 r. do 14.12.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, pokój 201, budynek A, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.11.2018r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, Strzeleczki, ul. Rynek 4, o godz. 10:30.

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Strzeleczki na adres: Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2019r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

2.    Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam
o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Strzeleczki Nr XVI/92/12 z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki” wraz prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu.

Z przedmiotową dokumentacją  można zapoznać się w dniach od 15.11.2018r. do dnia 14.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki pokój nr 201, budynek A, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2019r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: ug@strzeleczki.pl
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostają bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                                           Wójt Gminy Strzeleczki

                                                                                                                                Marek Pietruszka

Niniejsza informacja ukazała się dnia 06.11.2018 r.:

- na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Strzeleczki (budynek A i B) ,

- na tablicach ogłoszeń w miejscowości: Dobra, Dziedzice, Komorniki, Kujawy, Łowkowice, Moszna, Pisarzowice, Racławiczki, Smolarnia, Strzeleczki, Ścigów, Wawrzyńcowice, Zielina,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzeleczki, www.bip.strzeleczki.pl,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzeleczki: www.strzeleczki.pl,

- na Publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie-EKOPORTAL,

- w „Tygodniku Krapkowickim” oraz w dzienniku „Nowa Trybuna Opolska” z dnia 06.11.2018 r.

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.pdf (390,12KB)