Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ,,Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach Polnej i Prudnickiej w miejsc. Dobra, Gmina Strzeleczki "

04.09.2018r.

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dobrej.pdf (535,12KB)
 

 

14.08.2018r.

         PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego o inwestycji celu publicznego.pdf (62,80KB)
           

 

                                                                            Strzeleczki, dnia 09.07.2018 r.

GK III.6733.2.2.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Strzeleczki

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego

                 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek Gminy Strzeleczki, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Kochmaniewicza zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji:

„Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach Polnej
i Prudnickiej w miejscowości Dobra, Gmina Strzeleczki”.

 

  Lokalizacja inwestycji:

Obręb ewidencyjny:                  Dobra- 0001

Nr działki ewidencyjnej:            306, 251, 260/11,252/2, 257/4

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość zapoznania się z treścią złożonego wniosku, przeglądania akt sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4, w pokoju 101, I piętro, budynek B, w godzinach urzędowania.

Wnioski i uwagi strony postępowania mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki  - I piętro, pokój 101, budynek A, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po dniu ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki,

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl,

3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dobra.

 

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 10.07.2018 r.

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (251,69KB)