Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia Wójta Gminy Strzeleczki dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ,, Przebudowa z rozbudową Gminnego Ośrodka Kultury " w Racławiczkach

                                                                                                Strzeleczki, dnia 18.06.2018 r.

GKIII.6733.1.11.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Strzeleczki

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 18.06.2018 r. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GKIII.6733.1.9.2018 na wniosek Gminy Strzeleczki, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sławomira Babik dla inwestycji:

„Przebudowa z rozbudową Gminnego Ośrodka Kultury.

 

  Lokalizacja inwestycji:

Obręb ewidencyjny:

160503_2.0008,Racławiczki

Nr działki ewidencyjnej:

373

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4, pokój nr 101, budynek B w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

 

 

                                          Wójt Gminy Strzeleczki

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki,
  2. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl,
  3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Racławiczki.

 

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (215,08KB)
 

 

                                                                                                   Strzeleczki, dnia 01.06.2018 r.

GKIII.6733.1.7.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Strzeleczki

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1, 49 i 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamia się o zakończeniu  postępowania dowodowego wszczętego na wniosek Gminy Strzeleczki, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sławomira Babik w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji:

„Przebudowa z rozbudową Gminnego Ośrodka Kultury”.

 

  Lokalizacja inwestycji:

Obręb ewidencyjny: 160503_2.0008, Racławiczki

Nr działki ewidencyjnej: 373

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, w godzinach urzędowania.

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki, budynek A i B,

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl,

3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Racławiczki

 

PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego-GOK Racłąwiczki.pdf (526,64KB)
 

 

 

GK III. 6733.1.1.2018                                                                                                                               Strzeleczki, dnia 24.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Strzeleczki

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek Gminy Strzeleczki, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sławomira Babik zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji:

„Przebudowa z rozbudową Gminnego Ośrodka Kultury”.

 

  Lokalizacja inwestycji:

Obręb ewidencyjny:                                   160503_2.0008, Racławiczki

Nr działki ewidencyjnej:                             373

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość zapoznania się z treścią złożonego wniosku, przeglądania akt sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4, w pokoju 201, II piętro, budynek A, w godzinach urzędowania.

Wnioski i uwagi strony postępowania mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki  - I piętro, pokój 101, budynek A, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po dniu ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

1.Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki, budynek A i B,

2.Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl,

3.Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Racławiczki.

 

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 24.04.2018 r.

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (236,65KB)