Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe

Informacje nt obowiązku składania oświadczeń majątkowych

1. Zgodnie z art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązane są następujące osoby:

a. Przewodniczący Rady Gminy, Radni;

b. Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy;

c. kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych;

d. osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta.

2. Zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości.

Wyłączenie jawności tych danych następuje każdorazowo przed opublikowaniem oświadczeń na stronie internetowej BIP Gminy przez upoważnionego pracownika.

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzeleczki

3. Wszystkie oświadczenia przechowywane są w Urzędzie Gminy Strzeleczki:

a. Radnych oraz Wójta Gminy w biurze obsługi Rady Gminy, pokój nr 105;

b. Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta: w biurze Sekretarza Gminy, pokój nr 108.

 

4. Wzór oświadczenia majątkowego od dnia 1 lipca 2017r.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017r., poz. 2020)

RTFOświadczenie majątkowe nowy wzór.RTF (110,47KB)