Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona Środowiska Informacje i Ogłoszenia

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu na środowisko, zawierający informację o których mowa w art. 66 w/w ustawy, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 powyższej ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą w szczególności dane o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy (niżej wymienione),
2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą w szczególności dane o:
-  rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
-  powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
-  rodzaju technologii,
-  ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
-  przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
-  rozwiązaniach chroniących środowisko,
-  rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji
 lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
-  możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
-  obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
4. w przypadku przedsięwzięć wymagających następujących decyzji:
-  koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze,
-  decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,
prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii w/w mapy ewidencyjnej – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
5. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 w/w ustawy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
Ponadto do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
- w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł,
- dowód wniesionej opłaty skarbowej w wysokości 205 zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635) obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu (zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 w/w ustawy).

Informacje dodatkowe:
1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed uzyskaniem decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.
3. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.
4. Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Strzeleczki, Rynek 4, sekretariat.