Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory ławników sądowych kadencja 2024-2027


I N F O R M A C J A

Przewodniczącego Rady Gminy Strzeleczki

W związku z zarządzonymi wyborami ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027 informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło dla Rady Gminy Strzeleczki wybór 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.   

Zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 poz. 217 z późn. zm.) w dniu 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Strzeleczki kandydatów na ławników.

Najpóźniej w październiku 2023 r. Rada Gminy Strzeleczki dokona wyboru ławników spośród zgłoszonych kandydatów.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 poz. 217 z późn. zm.)
 • ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich wybiera Rada Gminy Strzeleczki w głosowaniu tajnym.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa
w art. 162. § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Podstawa prawna: art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.).

2. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Podstawa prawna: art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm,),

3. Ławnikami nie mogą być:  

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Podstawa prawna: art. 159 § 1  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.).

 

KARTA ZGŁOSZENIA (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia Opublikowane w dzienniku Ustaw z 2022 r. poz. 2155):

Karta zgłoszenia składa się z trzech części:

 1. Część A – wypełniana jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy (zgodnie z art. 158 § 1 pkt 4 usp),
 2. Część B – wypełniana przez kandydata – obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W części tej kandydat wskazuje również do orzekania w którym sądzie jest proponowany oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych),
 3. Część C – wypełniana przez przedstawicieli podmiotu zgłaszającego kandydata – obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej.

4. Zgodnie z art. 162 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

5. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

7. Dokumenty wymienione w pkt 4 ust 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 5 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

8. koszty uzyskania dokumentów:

 1. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 2. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 3. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Podstawa prawna: art. 162 § 2-8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217 z późn. zm.),

 

UWAGA: Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Gminy podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

 

KARTĘ ZGŁOSZEŃ wraz z pozostałymi dokumentami dla kandydatów na ławników można pobrać w Urzędzie Gminy Strzeleczki - pok. nr 113 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie urzędu www.strzeleczki.pl

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                               /-/ Włodzimierz Wolny
PDFWybory ławników sądowych 2024-2027 - informacja Przewodniczącego Rady Gminy.pdf (265,39KB)

Wzory dokumentów do pobrania:

DOCkarta zgłoszenia kandydata na ławnika.doc (64,50KB)
PDFLista osób zgłaszajacych kandydata na ławnika.pdf (187,11KB)
PDFklauzula RODO.pdf (108,09KB)
PDFzaswiadczenie-lekarskie.pdf (164,92KB)
PDFoswiadczenie-kandydata-na-lawnika-dot-postepowan-z-oskarzenia-publicznego.pdf (143,36KB)
PDFoswiadczenie-kandydata-na-lawnika-dot-praw-cywilnych.pdf (144,74KB)
PDFoswiadczenie-kandydata-na-lawnika-dot-wladzy-rodzicielskiej.pdf (142,37KB)