Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
XXXVIII sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. (14:09)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Roman Wilczek, Michał Jenek, Adam Pientka, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Manfred Suchy, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Henryk Kostka, Marek Kaliński, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XXXVII/21 z 22 października 2021 r. (14:09)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Irena Galler, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Adam Pientka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXVII a XXXVIII sesją. (14:11)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Michał Jenek, Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Irena Galler, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (14:16)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Roman Wilczek, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Irena Galler, Manfred Suchy, Michał Jenek, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (14:17)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Adam Pientka, Henryk Kostka, Michał Jenek, Irena Galler, Waldemar Weindich, Manfred Suchy, Marek Kaliński, Anna Piecha, Damian Nowak, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, (14:18)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Anna Piecha, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Irena Galler, Manfred Suchy, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. (14:20)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Hubert Kurpiela, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Roman Wilczek, Damian Nowak, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Anna Piecha, Manfred Suchy, Marek Kaliński, Adam Pientka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (14:22)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Marek Kaliński, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Damian Nowak, Anna Piecha, Roman Wilczek, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Adam Pientka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (14:24)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Marek Kaliński, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Irena Galler, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Anna Piecha, Manfred Suchy, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/105/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. (14:27)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Kaliński, Henryk Kostka, Anna Piecha, Damian Nowak, Irena Galler, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Roman Wilczek, Michał Jenek, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/148/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki. (14:30)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Damian Nowak, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Irena Galler, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza. (14:32)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Irena Galler, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Henryk Kostka, Marek Kaliński, Anna Piecha, Michał Jenek, Adam Pientka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na mienie Gminy Strzeleczki stanowiącej zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu położonej w miejscowości Wawrzyńcowice (14:41)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Nowak, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Adam Pientka, Michał Jenek, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. (14:42)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Henryk Kostka, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Anna Piecha, Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Michał Jenek, Adam Pientka, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji celowej Gminie Proszków na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki. (14:43)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Henryk Kostka, Damian Nowak, Irena Galler, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Roman Wilczek, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Adam Pientka, Anna Piecha

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w  sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Strzeleczki. (14:47)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Kaliński, Damian Nowak, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Adam Pientka, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Strzeleczki. (14:50)

Wyniki imienne:
ZA(9):
Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Damian Nowak, Waldemar Weindich, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Roman Wilczek, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):
Irena Galler, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy, Adam Pientka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota