Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji - XXXVII sesja Rady Gminy Strzeleczki


Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. (09:06)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Roman Wilczek, Michał Jenek, Patryk Tannenbaum, Damian Nowak, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Irena Galler, Waldemar
Weindich, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Anna Piecha


Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XXXVI/21 w dniu 15.09.2021 r. (09:06)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Henryk Kostka, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Irena Galler, Małgorzata
Nocoń, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Anna Piecha

Głosowanie nad przyjęciem Informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXVI a XXXVII sesją.
(09:07)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Henryk Kostka, Irena Galler, Damian Nowak, Marek Kaliński, Waldemar
Weindich, Michał Jenek, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń, Manfred Suchy
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Anna Piecha


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 12.10.2021 r. – Skarbnik
Gminy. (09:14)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Michał Jenek, Marek Kaliński, Hubert Kurpiela, Patryk Tannenbaum, Krzysztof Robota, Irena
Galler, Małgorzata Nocoń, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Adam Pientka, Henryk Kostka, Damian Nowak
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Anna Piecha


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 13.10.2021 r. –
Skarbnik Gminy. (09:18)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Damian Nowak, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Adam Pientka, Waldemar Weindich,
Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Irena Galler, Krzysztof Robota, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Marek Kaliński
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Anna Piecha


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - projekt z dnia 05.10.2021 r. -
Skarbnik Gminy. (09:20)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Damian Nowak, Michał Jenek, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Patryk Tannenbaum, Irena Galler, Waldemar Weindich, Roman
Wilczek, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Anna Piecha


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania –
projekt z dnia 26.09.2021 r. – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. (09:21)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Henryk Kostka, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Irena Galler, Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Waldemar
Weindich, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń, Damian Nowak, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Manfred Suchy
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Anna Piecha


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie – projekt dnia 27.09.2021
r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (09:26)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Damian Nowak, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Marek Kaliński, Krzysztof Robota, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Michał
Jenek, Patryk Tannenbaum, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Adam Pientka, Włodzimierz Wolny, Hubert Kurpiela
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Anna Piecha


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych,
boisk sportowych, altan rekreacyjnych oraz miejsc grillowych na terenie Gminy Strzeleczki - projekt z dnia 08.10.2021 r. -
Sekretarz Gminy. (09:27)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Damian Nowak, Irena Galler, Manfred Suchy, Włodzimierz Wolny, Patryk Tannenbaum, Krzysztof Robota, Adam Pientka, Henryk
Kostka, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Marek Kaliński, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Waldemar Weindich
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Anna Piecha


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla
części miejscowości Łowkowice – projekt z dnia 11.10.2021 r. – główny specjalista ds. planowania przestrzennego.
(09:29)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Henryk Kostka, Marek Kaliński, Irena Galler, Michał Jenek, Roman Wilczek, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Waldemar
Weindich, Adam Pientka, Patryk Tannenbaum, Damian Nowak, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota, Manfred Suchy
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Anna Piecha


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości Wawrzyńcowice – projekt z dnia 11.10.2021 r. – główny specjalista ds.
planowania przestrzennego. (09:30)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Marek Kaliński, Michał Jenek, Roman
Wilczek, Adam Pientka, Irena Galler, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Krzysztof Robota
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Anna Piecha


Głosowanie nad podjęciem uchwały w przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 11.10.2021 r. – główny specjalista ds. planowania
przestrzennego. (09:32)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Henryk Kostka, Damian Nowak, Michał Jenek, Marek Kaliński, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek,
Patryk Tannenbaum, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Manfred Suchy
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Anna Piecha


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością – projekt z dnia 14.10.2021 r.
– Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (09:35)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Damian Nowak, Adam Pientka, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Krzysztof
Robota, Manfred Suchy, Irena Galler, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Waldemar Weindich
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Anna Piecha