Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci gazowej Dobra

Strzeleczki, dnia 14.10.2020 r.

GK III.6733.2.14.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Strzeleczki

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu
w dniu 14.10.2020 r. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK III.6733.2.13.2020
na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-110 Tarnów, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Rogalskiego, dla zamierzenia:

BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA, PEHD, Dz 110 mm DO 63mm, DŁUGOŚCI OK 1970,0 mb, WRAZ Z PRZEJŚCIEM PRZEWIERTEM POD DNEM
RZEKI ”BIAŁA”

Lokalizacja inwestycji:

obręb Dobra, działka nr: 230/1 z k. m. 7, 497/1 z k. m. 8, 846/2 z k. m. 1, 600, 786, 792, 793, 815, 845, 855, 601, 230/4 i 536 k. m. 10,

obręb Łowkowice, działka nr: 62/1 i 713/9 z k. m. 1

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4, pokój nr 207, budynek A w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące
się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

PDFGKIII.6733.2.14.2020_Obwieszczenie_wydanie decyzji o lok.celu publ_Budowa sieci gazowej w Dobrej.pdf (124,00KB)