Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia Wójta Gminy Strzeleczki dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ,, Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki "

 28.09.2018r.

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki nr GK III.6733.4.8.2018.pdf (556,52KB)
 

 

  07.09.2018r.            

PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego-dot. budowy drogi Komorniki.pdf (602,75KB)
                                                     

 

                    Strzeleczki, dnia 01.08.2018 r.

GK III.6733.4.1.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Strzeleczki

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek Gminy Strzeleczki, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Sokulskiego zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji:

 

„Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki”.

 

  Lokalizacja inwestycji:

Obręb ewidencyjny: Komorniki

Nr działki ewidencyjnej: 302/4, 255, 310, 374, działki stanowią własność Gminy Strzeleczki

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość zapoznania się z treścią złożonego wniosku, przeglądania akt sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4,w pokoju 201, II piętro, budynek A, w godzinach urzędowania.

Wnioski i uwagi strony postępowania mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki  - II piętro, pokój 201, budynek A, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po dniu ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki,

2. Umieszczenie na stronie internetowej  www.bip.strzeleczki.pl,

3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Komorniki.

 

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 01.08.2018 r.

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki.pdf (245,95KB)