Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 226/1 z k. m. 2 w miejscowości Pisarzowice

 

                                                                                                                               Strzeleczki, dnia 14.05.2018 r.

GKIII.6730.13.9.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZELECZKI

 

 

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 226/1 z k. m. 2 w miejscowości Pisarzowice

 

            Zgodnie z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pana Krystiana Pawliczek, dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Pisarzowice 1b, na działce nr 226/1 z k. m. 2, informuje się, iż dnia 11.05.2018 r. wydana została decyzja nr GK III.6730.13.8.2018 o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4, II piętro, pokój nr 201, budynek A.

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

1.Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki, budynek A i B,

2.Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl,

 

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 14.05.2018 r.

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 226 na1 z k. m. 2 w miejscowości Pisarzowice.pdf (178,35KB)
 

 

 

 

Strzeleczki, dnia 24.04.2018 r.

GKIII.6730.13.6.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZELECZKI

 

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 226/1 z k. m. 2 w miejscowości Pisarzowice

 

              Zgodnie z art. 7, 10 § 1, 36, 49 a i 77 w zw. z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pana Krystiana Pawliczek, dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Pisarzowice 1b, na działce nr 226/1 z k. m. 2, nawiązując do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania (nr pisma GK III.6730.13.1.2018 r.z dnia 05.03.2018 r.) oraz obwieszczenia nr GK III.6730.13.4.2018 informuje się, iż zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji.

Zgodnie z art.10 KPA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (art. 73§ 1 KPA).

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4, w pokoju 201, II piętro, budynek A, w godzinach urzędowania.

Wnioski i uwagi strony postępowania mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki  - I piętro, pokój 101, budynek A, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po dniu ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki, budynek A i B,

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl,

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 24.04.2018 r.

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 226 na 1 z k. m. 2 w miejscowości Pisarzowice.pdf (217,72KB)
 

 

 

Strzeleczki, dnia 13.04.2018 r.

GKIII.6730.13.4.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZELECZKI

 

 

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 226/1 z k. m. 2 w miejscowości Pisarzowice

 

            Zgodnie z art. 10 § 1, 36 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pana Krystiana Pawliczek, dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Pisarzowice 1b, na działce nr 226/1 z k. m. 2, nawiązując do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania (nr pisma GK III.6730.13.1.2018 r .z dnia 05.03.2018 r. informuje się, iż:

           1. zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) Wójt Gminy Strzeleczki wystąpił do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji,

           2. zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) Wójt Gminy Strzeleczki wystąpił do Starosty Krapkowickiego z wnioskiem o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji,

           3. sprawa wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji, nie zostanie zakończona w terminie przewidzianym w art. 35 KPA z powodu oczekiwania na uzgodnienie przygotowanego projektu decyzji oraz dużej liczby wniosków oczekujących na rozpatrzenie. Przewidywany termin zakończenia sprawy: do 11.05.2018 r. Na podstawie art. 37 Kodeks postępowania administracyjnego KPA stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

1.Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki, budynek A i B,

2.Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl,

 

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 13.04.2018 r.

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 226 na 1 z k.m. 2 w miejscowości Pisarzowice.pdf (227,56KB)