Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 30/11 z k. m. 1 w miejscowości Moszna

                                                                                                          Strzeleczki, dnia 23.05.2018 r.

GK III.6730.11.10.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZELECZKI

 

 

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 30/11 z k. m. 1 w miejscowości Moszna

 

          Zgodnie z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Państwa Edyty i Piotra Grosz, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Jerzego Wójcika, dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku na budynek usługowo - restauracyjny w miejscowości Moszna, na działce nr 30/11 z k. m. 1, informuje się, iż dnia 23.05.2018 r. wydana została decyzja nr GK III.6730.11.9.2018 o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4, II piętro, pokój nr 201, budynek A.

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki, budynek A i B,

2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Moszna,

3. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl,

 

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 23.05.2018 r.

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 30 na 11 z k.m. 1 w miejscowości Moszna.pdf (185,92KB)
 

 

 

Strzeleczki, dnia 24.04.2018 r.

GKIII.6730.11.7.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZELECZKI

 

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 30/11 z k. m. 1 w miejscowości Moszna

 

            Zgodnie z art. 7, 10 § 1, 36, 49 a i 77 w zw. z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Państwa Edyty i Piotra Grosz, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Jerzego Wójcik, dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku na budynek usługowo - restauracyjny w miejscowości Moszna, ul. Zamkowa 2, na działce nr 30/11 z k. m. 1, nawiązując do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania (nr pisma GK III.6730.11.3.2018 r .z dnia 14.03.2018 r.) oraz obwieszczenia nr GK III.6730.11.5.2018 informuje się, iż:

1. dnia 23.04.2018 r. Wójt Gminy Strzeleczki otrzymał postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgadniające projekt ww. decyzji,

2. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji,

3. ustala się nowy termin zakończenia sprawy – do 23.05.2018 r.

Przesunięcie terminu wskazanego w obwieszczeniu nr GK III.6730.11.5.2018 z dnia 10.04.2018 wynika z konieczności zapewnienia stronom postępowania możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z art. 10 KPA oraz dużej ilości wniosków oczekujących na rozpatrzenie. Na podstawie art. 37 KPA stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.

Zgodnie z art.10 KPA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (art. 73§ 1 KPA).

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4, w pokoju 201, II piętro, budynek A, w godzinach urzędowania.

Wnioski i uwagi strony postępowania mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki  - I piętro, pokój 101, budynek A, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po dniu ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki, budynek A i B,

2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Moszna,

3. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl,

 

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 24.04.2018 r.

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 30 na 11 z k.m.1 w miejscowości Moszna.pdf (273,83KB)
 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 Strzeleczki, dnia 09.04.2018 r.

 

GKIII.6730.11.5.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZELECZKI

 

 

Dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 30/11 z k. m. 1 w miejscowości Moszna

 

               Zgodnie z art. 10 § 1, 36 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Państwa Edyty i Piotra Grosz, reprezentowanych przez Pana Jerzego Wójcika, dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku na budynek usługowo - restauracyjny w miejscowości Moszna, ul. Zamkowa 2, na działce nr 30/11 z k. m. 1, nawiązując do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania (nr pisma GK III.6730.11.3.2018 r .z dnia 14.03.2018 r. informuje się, iż:

            1. zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) Wójt Gminy Strzeleczki wystąpił do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji,

            2.sprawa wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji, nie zostanie zakończona w terminie przewidzianym w art. 35 KPA z powodu skomplikowanego charakteru oraz oczekiwania na uzgodnienia przygotowanego projektu decyzji. Przewidywany termin zakończenia sprawy: do 08.05.2018 r. Na podstawie art. 37 Kodeks postępowania administracyjnego KPA stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                                                                                                                                                             

Wójt Gminy Strzeleczki

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki, budynek A i B,
  2. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl,
  3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Moszna.

 

 

Publiczne obwieszczenie nastąpiło dnia 10.04.2018 r.

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 30 na 11 z k.m. 1 w miejscowości Moszna.pdf (216,53KB)